Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Parteneri

BENEFICIAR - UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV B) este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare acreditată, cu personalitate juridică, ce face parte din reţeaua instituţiilor de învăţământ superior de interes public, având caracter nonprofit şi apolitic. USAMV B este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale legislaţiei şi reglementărilor naţionale din domeniul învăţământului, cu Carta universitară şi regulamentele proprii pentru a-şi îndeplini misiunea asumată.

Misiunea USAMV B este ca prin educaţie şi cercetare ştiinţifică să formeze specialişti cu un înalt grad de calificare şi cu competenţe corespunzătoare exigenţelor pieţei forţei de muncă în domeniile fundamentale: „ştiinţe inginereşti” „ştiinţe biologice și biomedicale”.

Domeniile de studii pe care le acoperă USAMV B sunt: Agronomie, Biologie , Silvicultură, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară, Ingineria produselor alimentare, Inginerie civilă, Ingineria mediului, Inginerie geodezică, Biotehnologii, Ştiinţe inginereşti aplicate, Inginerie şi management, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală.

 

PARTENER 1 - UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMANIEI” TIMIȘOARA

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA este componentă a sistemului naţional de învăţământ superior, fiind o instituţie academică de stat, cu personalitate juridică, de interes public, având caracter nonprofit şi apolitic.

Misiunea USAMVBT este aceea de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate în următoarele domenii fundamentale de studii universitare: Ştiinţe agricole şi silvice, Ştiinţe inginereşti, Ştiinţele naturii şi Ştiinţe medicale, precum şi în alte domenii pe care Senatul universitar le va considera oportune în viitor. Misiunea de a genera cunoaştere în domeniile abordate se realizează prin cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, precum şi prin valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestor activităţi specifice, precum şi prin activităţi de consultanţă/consiliere şi/sau dezvoltare a instituţiilor, societăţilor comerciale (inclusiv IMM ), asociaţiilor/fundaţiilor etc.

USAMVBT îşi asumă şi misiunea de a îmbogăţii, de a extinde şi de a conserva în mod specific cunoştinţele de specialitate din cadrul domeniilor de interes abordate şi ale celor conexe, precum şi al patrimoniului cultural, social şi material.

 

PARTENER 2 - UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD”IAȘI

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agricultură, montanologie, horticultură, inginerie şi management, ingineria produselor alimentare, inginerie mediului, zootehnie, licenţiaţi în biologie şi doctori medici veterinari.

Oferta academică se defineşte prin facultăţi acreditate, domenii de studiu cu impact profesional atât în România, cât şi în străinătate, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene, cariere de succes, facilităţi şi condiţii de studiu ultramoderne.

Titlul proiectului:

EPA – Educație, Performanta, Angajabilitate

Beneficiar: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Codul proiectului: POCU/320/6/21/121103

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vizitaţi www.fonduri-ue.ro