Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Prezentarea proiectului

PROIECT EPA

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa Prioritara 6 - Educație și competențe;

Obiective Specifice: O.S.6.7. - Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul  instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile;

O.S.6.9. Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile;

O.S.6.10. Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI;

Codul proiectului: POCU/320/6/21/121103;

Titlul proiectului: EPA – Educație, Performanța, Angajabilitate;

Beneficiar:  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București;

Buget:  6.033.317,58 lei din care, valoarea nerambursabilă este 5.912.651,22 lei, diferența fiind co-finanțarea partenerilor.

 

Proiectul vizează optimizarea ofertelor de studii din învățământul terțiar universitar și non-universitar în sprijinul angajabilității prin diversificarea ofertelor educaționale, îmbunătățirea competențelor personalului didactic și creșterea ratei de acces și participare în învățământul terțiar universitar și non-universitar din sectorele economice bioeconomie și procesare alimente și băuturi /domeniul de specializare inteligența bioeconomiei.

Prin activitățile sale proiectul își propune să realizeze elemente de valoare adaugată cum ar fi:

 • îmbunătățirea și inovarea serviciilor de predare-învățare și centrarii lor pe student;
 • valorificarea rezultatelor programelor de mobilitate ale personalului didactic din ERASMUS prin implicarea cadrelor didactice participante în cadrul programelor de perfecționare și prin consultarea rețelelor de cercetare și de afaceri;
 • consolidarea competențelor transversale și competențelor cheie de tipul celor digitale prin cele 4 programe de perfecționare dezvoltate în proiect;
 • acordarea de credite transferabile în cadrul programelor de perfecționare;
 • modernizarea învățământului terțiar prin dezvoltarea de metode flexibile, moderne și inovative de predare-invațare;
 • modernizarea proceselor educaționale în corelare cu cerințele pieței muncii;
 • creșterii capacității corpului profesoral de a menține un nivel calitativ ridicat al procesului de învățământ, astfel încât studenții să capete abilități ce le permit accesul pe o piață a muncii tot mai concurențială;
 • creșterea ratei de acces și participare a grupurilor vulnerabile în învățământul terțiar prin acordarea de stimulente financiare;
 • creșterea atractivității studiilor terțiare prin derularea de programe cu componentă aplicativă astfel încât să asigure un procent mare de angajabilitate;
 • creșterea participării absolvenților care nu au obținut diploma de bacalaureat la învățămnt terțiar astfel încât sa le asigure o integrare cat mai eficientă în piața muncii;
 • dezvoltarea de programme de studii terțiare non-universitare cu mare adresabilitate de piața muncii în domeniul bioeconomie și procesarea alimentelor și băuturilor;
 • alinierea programelor de studii la cerințele pieței muncii prin dezvoltarea competențelor specifice, congnitive și socio-emoționale pentru o integrare cât mai bună la locul de muncă;
 • îmbunătățirea nivelului de educație terțiara, reducerea disparitatilor regionale si pe medii de rezidenta prin incurajarea accesului a minim 25% cursanți din mediul rural;
 • creșterea gradului de adaptabilitate la schimbare și încurajarea creativității prin furnizarea de servicii de coaching și dezvoltare/integrare profesională.

Titlul proiectului:

EPA – Educație, Performanta, Angajabilitate

Beneficiar: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Codul proiectului: POCU/320/6/21/121103

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vizitaţi www.fonduri-ue.ro